Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.6.virzība
21.10.2016 16:19
 

ES fondu Uzraudzības komiteja 2016.gada 30.septembrī rakstiskajā procedūrā apstiprināti SAM 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vērtēšanas kritēriji.
 
Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 1.septembrī izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu par 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanu.
 
Veselības ministrija 2016.gada 21.jūlijā iesniegusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā saskaņošanai 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” nosacījumus, tostarp sākotnējo novērtējumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, šā gada 25.augustā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā tie tika izskatīti un apstiprināti. Apakškomitējā iesniegtie dokumenti

352_eraf_bez_malam.jpg
20.10.2016

2016.gada 3.novembrī un 4.novembrī notiks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteja, kurā tiks izskatīti Specifiskā atbalsta mērķu 9.2.5. „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” un 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” sākotnējais novērtējums un projektu vērtēšanas kritēriji. Apakškomitējā iesniegtie dokumenti
 

351_eraf_bez_malam.jpg
20.10.2016

10.10.2016. tika apstiprināts 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa  9.2.4.1.pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta iesniegums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”.

350_eraf_bez_malam.jpg
20.10.2016

2016.gada 22.septembrī noslēdzās termiņš, kurā uzaicinātajām  pašvaldībām Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā bija jāiesniedz projektu iesniegumi 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

348_eraf_bez_malam.jpg
07.09.2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 12. jūlijā izsludinājusi  ierobežotu projektu iesniegumu atlasi (pirmā kārta) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.

345_eraf_bez_malam.jpg
31.05.2016

2016.gada 31.maijā stājušies spēkā 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”, nosakot  SAM mērķi, mērķa grupas, rezultātu rādītājus, atbalstāmās darbības, to attiecināmo izmaksu pozīcijas un ierobežojumus, uzraudzības, finansējuma sadalījuma, u.c. nosacījumus.

341_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
30.09.2015

Finanšu ministrija (FM) ir izsludinājusi fotoakciju “ES fondi. Toreiz un tagad”, kurā iesaistīties un dalīties ar fotogrāfijām, kas atspoguļo Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju rezultātus, ir aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.

337_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
04.09.2015

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu īstenojis apjomīgu projektu, ieguldot neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveidē gandrīz 30 miljonus eiro.

340_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
01.09.2015

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumus plānošanas reģioniem iesniegt pieteikumus Eiropas Sociālā fonda (ESF)  finansējuma saņemšanai deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai, lai palielinātu kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

338_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
25.08.2015

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu īstenoti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti Aglonas, Alūksnes, Rundāles un Krustpils novadā.