Jūs atrodaties šeit: Jautājumi un atbildes > Jautājumi par 2014.-2020. gada plānošanas periodu

Jautājumi par 2014.-2020.gada periodu

Kādi normatīvie akti tiek izmatoti plānojot 2014.-2020.gada periodu?
• Stratēģija “Eiropa 2020”;
• Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam;
• Sabiedrības veselības pamatnostādnes.
 
Kādās veselības aprūpes  jomās plānots novirzīt finansējumu?
• sirds un asinsvadu veselības jomai;
• onkoloģijas jomai;
• garīgās veselības jomai;
• perinatālā un neonatālā perioda veselības jomai.
Uzsvars tiks likts uz veselības pakalpojumu pieejamību, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām  personām (bērni, jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, personas ar invaliditāti, trūcīgie iedzīvotāji, atkarīgās personas), kā arī teritoriālās atstumtības riskam pakļautajām  personām (lauku iedzīvotāji).
 
Investīcijas būs mērķētas un balstītas :
• uz vajadzību analīzi,
• sinerģiju ar citiem sektoriem (izglītība, labklājība, reģionālā attīstība, IKT),
• 2007.-2013.gada plānošanas periodā veikto ieguldījumu pēctecību,
• Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, kam identificēti uzturēšanas izmaksu avoti .
 
 
Kad varēs uzsākt projektu īstenošanu?
Projektu uzsākšanas laika grafiks ir atkarīgs no plānošanas dokumentu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju un provizoriski tīklu vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas projektu plānots sākt īstenot 2014.gadā, veselības veicināšanas un profilakses pasākumus plānots uzsākt 2015.gadā, projektus cilvēkresursu attīstībai un pieejamības reģionos uzlabošanai plānots uzsākt ne ātrāk kā 2015.gadā un veselības infrastruktūras attīstības projektu īstenošanas uzsākšana plānota 2016.gadā.
 
Vai ES fondu finansējums 2014.-2020. Gadam jau ir pieejams un vai ir zināms finansējuma apjoms? 
Šobrīd Finanšu ministrija skaņo plānošanas dokumentus ar Eiropas Komisiju un finansējums būs pieejams pēc šo plānošanas dokumentu apstiprināšanas. Provizoriskais finansējuma apjoms šobrīd ir šāds: 

Aktivitātes nosaukums

Finansējums, EURO

Procentuālais sadalījums

Tīklu vadlīnijas un kvalitātes nodrošināšanas sistēma

4 352 315

2 %

Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi

55 642 659

20 %

Cilvēkresursu attīstība un pieejamība reģionos

32 726 053

12 %

Veselības infrastruktūra

178  983  828

66 %