Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Veselības aprūpes sistēma uzsāk jauno ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu

29.10.2014

28.oktobrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi, kas paredz kārtību, kā tiks īstenota pirmā Eiropas Savienības (ES) fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ātrāk uzsākamā aktivitāte* veselības sektorā. Šīs aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt prioritāro veselības jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības tīklu attīstības vadlīnijas un veselības nozares kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Tīklu attīstības vadlīniju izstrāde ir obligāts priekšnosacījums pārējo ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju veikšanai. Attīstības vadlīnijas taps uz zinātniskā pētījuma bāzes, izvērtējot citu valstu pieredzi, ar mērķi izstrādāt uz pieradījumiem balstītus prioritāro veselības jomu attīstības plānus attiecībā uz pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu, izvērtējot pakalpojumu sniedzēju izvietojumu un to kompetenci, cilvēkresursu un tehnoloģiju pieejamību, starpsektorālo sadarbību un pakalpojumu savstarpēju integrāciju. 
 
Apstiprinātās aktivitātes* ietvaros tiks izstrādāta arī veselības nozares kvalitātes nodrošināšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas klīniskās vadlīnijas sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomās, tādējādi veicinot veselības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos. Šīs sistēmas ietvaros plānots pārskatīt obligātās prasības veselības nozares resursiem, piemēram, ārstniecības iestādēm, tehnoloģijām un cilvēkresursiem.
 
Kā finansējuma saņēmējs ir noteikts Nacionālais veselības dienests, kas sagatavos un iesniegs projektu par veselības jomu tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas turpmāko izstrādi un ieviešanu, iesaistot veselības nozares ekspertus, biedrības un nodibinājumus. Veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādei paredzēts piesaistīt Pasaules Banku.
 
*Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes