Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/14102009_izsludinata_projektu_atlase_eiropas_sociala_fonda_darbibas_programma_cilvekresursi_un_nodarbinatiba/

Izsludināta projektu atlase Eiropas Sociālā fonda darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

14.10.2009

2009.gada 14.oktobrī Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – SIF) izsludinājis atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” (turpmāk – Aktivitāte).

2009.gada 14.oktobrī Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – SIF) izsludinājis atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” (turpmāk – Aktivitāte).

Īsa informācija par Aktivitātes īstenošanas nosacījumiem:
1) Aktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī. Projektu iesniedzēji var darboties individuāli vai sadarbībā ar partnerinstitūcijām.

2) Projektus var iesniegt vai kā partneri darboties tiešās valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to iestādes.

3) Projekta ietvaros tiks atbalstīti:
o pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas pasākumi;
o pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde un ieviešana;
o pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, pilnveidošana un adaptēšana;
o pieredzes apmaiņas pasākumi un apmācības;
o informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
 
4) Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas izmaksu pozīcijas:
o administrēšanas izmaksas;
o materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai;
o konsultantu, ekspertu un speciālistu atalgojums;
o valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuru izmaksa ir obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
o mācību un metodisko materiālu izstrāde, tulkošana, iespiešana un izplatīšana;
o ar semināru un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas;
o transporta izmaksas – degviela, noma, pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana;
o vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas;
o telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas maksa;
o telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma uzturēšanas izmaksas;
o kancelejas preču izmaksas;
o informācijas un publicitātes izmaksas.

5) Kopējais pieejamais finansējums ir 422 497,83 lati.
6) Finansējums vienam projektam var būt no 5 000 līdz 30 000 latu.
7) Projekta īstenošanas laiks ir no 6 līdz 12 mēnešiem.
8) Projektu iesniegšanas termiņš ir 2009.gada 9.decembris plkst.17:00.
 
SIF sadarbībā ar reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem laika posmā no 2009.gada 29.oktobra līdz 10.novembrim rīko bezmaksas informatīvos seminārus par 2009.gada 14.oktobrī izsludināto atklāto projektu iesniegumu atlasi.

Papildus informācija:
SIF Projektu konkursu nodaļas projektu vadītāja Dace Rasa (e-pasts: Dace.Rasa@lsif.lv; t.67078205), plašāka informācija par aktivitāti un saistošiem dokumentiem ir pieejama SIF mājas lapā internetā (http://www.lsif.lv/projektu-konkursi/eiropas-socialais-fonds).