Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/03022017_sam_932_virziba/

SAM 9.3.2. virzība

03.02.2017

Apstiprināti Infrastruktūras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

 

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komiteja 2016.gada 23.decembrī ir apstiprinājusi  Veselības ministrijas 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

Uzraudzības komitejas lēmums