Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS > ESF SAM 9.2.4.

ESF SAM 9.2.4.

2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.310

Pieņemts: 17.05.2016. Stājas spēkā: 31.05.2016.

 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”

 

Mērķis: Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

 

Atbalsta veids: 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” 

Mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus.

Atbalstāmās darbības: 

 •  Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana 
 •  Veselības veicināšanas un profilakses plāna izstrāde un aktualizēšana
 • Slimību profilakses pasākumi 
 • Vispārējie veselības veicināšanas pasākumi 
 • Nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi vietējai sabiedrībai 
 • Sabiedrības veselības pētījumi vismaz
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība
 •  Informācijas un publicitātes pasākumi

Kopējais finansējums

16 692 798 euro

t.sk. ESF – 14 188 878 euro

valsts budžeta finansējums 2 503 920 euro

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesniedzējs:

Veselības ministrija; sadarbības partneris: VM padotības iestādes atbilstoši deleģētajiem pienākumiem - Slimību profilakses un kontroles centrs,  Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Sasniedzamais rezultāts

Projekta ietvaros līdz tiks izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns. Plāns ietvers visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi (četrās prioritārajās veselības jomās), vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Tāpat tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta īstenošanā kā sadarbības partneris var tikt piesaistītas valsts pārvaldes iestādes, tām deleģēto valsts pārvaldes funkciju veselības veicināšanā un slimību profilaksē ietvaros - Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Valsts sporta medicīnas centrs, Zāļu valsts aģentūra. 

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI apstiprināti Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā 02.06.2016.

Svarīgi dokumenti un materiāli  

 

Atbalsta veids: 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

Mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Atbalstāmās darbības: 

 • Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana 
 • Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām  un vietējai sabiedrībai 
 • Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai
 • Informācijas un publicitātes pasākumi, 

Finansējuma saņēmēju loks:

Finansējuma saņēmējs ir pašvaldības, kas ir Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces un Slimību profilakses un kontroles centrs 

Kopējais finansējums: Kopējais finansējums 38 692 398 euro, t.sk. ESF 32 888 538 euro un valsts budžets 5 803 860 euro

Atlases veids:  Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI apstiprināti Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejā 02.06.2016.

 

Svarīgi dokumenti un materiāli

 

Sākotnējais novērtējums

 

Atmaksājami konsultatīvi pakalpojumi: Atbalsts veselības aizsardzības sistēmas stratēģijas izveidei prioritārajās saslimšanas jomās Latvijā. Veselības veicināšanas pārskats 

 

Aktivitātes izvērtēšanai izmantojamie indikatori