Jūs atrodaties šeit: 2014. - 2020.GADS

2014.-2020.gada plānošanas periods


  
Veselības ministrijas ES fondu aktivitātes veselības aprūpes jomā 2014.-2020.gadā

 

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktajiem prioritāriem virzieniem, veselības jomā izvirzītas divas galvenās prioritātes veselības jomā ES fondu jaunajam plānošanas periodam.

 

Veselības veicināšana, pakalpojumu reģionālā pieejamība un pakalpojumu kvalitāte

 

Lai uzlabotu plānošanu un koordinēšanu veselības sistēmā, kā arī attīstītu kompleksu pakalpojumu pieejamību veselības jomā saistībā ar galvenajiem priekšlaicīgas mirstības cēloņiem, paredzēts izstrādāt veselības aprūpes tīklu attīstības vadlīnijas sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomās.

Lai palielinātu iedzīvotāju īpatsvaru ar veselīgu dzīvesveidu, veicinātu iedzīvotājus vairāk pievērsties fiziskām aktivitātēm, mazinātu smēķētāju skaitu un mazinātu alkohola patēriņu Latvijā, plānoti vairāki veselības veicināšanas pasākumi un slimību profilakses uzlabošanas pasākumi, piemēram, izglītojoši semināri, sabiedrības informēšanas pasākumi, sociālās kampaņas, fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi, informēšana par veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes celšanu un vienmērīgu veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, lielākoties piesaistot to reģioniem,   plānoti atbalsta pasākumi veselības aprūpes darbinieku piesaistei darbam ārpus Rīgas, kā arī paredzēti tālākizglītības pasākumi veselības jomā strādājošajām personām.

Lai paaugstinātu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un drošumu, kā arī uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmu, plānots izveidot pēc vienotiem principiem veidotu kvalitātes sistēmu ārstniecības iestādēs,

Veselības ministrijas mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību un palielināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu, kā arī uzlabot iedzīvotāju izglītotību par savu veselību un veselīgu dzīves veidu.

 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

 

Nākamajā plānošanas periodā plānots veikt uzlabojumus sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālās,  un garīgās veselības jomā izveidojot attiecīgos veselības aprūpes tīklus. Šajās jomās plānots attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, veicot investīcijas infrastruktūras uzlabošanā un jaunas izveidē, tādējādi palielinot veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un nodrošinot darbinieku ātrāku atgriešanos darba tirgū.

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā noteiktie specifiskie atbalsta mērķi veselības jomā

 

VM pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi

9.2.3.  Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai

4 609777

9.2.4.1. Kompleksu  veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Latvijas iedzīvotājiem prioritārajās veselības aprūpes jomās

16 692 798

9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai prioritārajās veselības aprūpes jomās

38 692398

9.2.5.  Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomas iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas

9 960 103

9.2.6.  Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju

22 765 950

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

194 364 718

Citu ministriju pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi

1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā (IZM)

322 347 506

1.2.1. Veicināt  privātā sektora investīcijas P&A (EM)

151 438 982

1.2.2. Veicināt inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu komersantu attīstību (EM)

76 236 697

2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību. (DRG un e-veselība) (VARAM)

175 070 252

 ( DRG - 4 268 614)

3.2.1. Veicināt MVK konkurētspēju un eksportspēju (EM)

68 238 706

4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās (EM)

291 597 615

4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās (VARAM)

50 065 406

7.6.1.  Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā (LM)

48 519 052

8.1.1. Modernizēt AII studiju un zinātniskā darba materiāltehnisko bāzi STEM t.sk. medicīnas un radošās industrijas jomās un doktorantūrā, nodrošinot resursu teritoriālo koncentrāciju un vairāku augstskolu kopīgi izveidotu tematisku doktorantūras centru attīstību  (IZM)

44 641 656

8.1.4: Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas programmu īstenošanai nepieciešamo mācību vidi koledžās atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai (IZM)

14 185 198

8.2.1.: Izveidot kopīgas studiju programmas, tai skaitā ES valodās, mazinot augstākās izglītības studiju programmu sadrumstalotību un veicinot to kvalitāti, efektivitāti un  starptautisko konkurētspēju (IZM)

21 680 000

8.2.2: Optimizēt augstākās izglītības iestāžu, tajā skaitā koledžu, pārvaldību, un stiprināt to institucionālo kapacitāti (IZM)

44 975 686

 

 
  Eiropas Padomes apstiprinātais dokuments