Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ESF > 1.3.2.3.aktivitāte

1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”

Mērķis: Nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla apmācību un piesaistīšanu darba tirgum, lai panāktu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, slimību diagnostiku, medicīnisko rehabilitāciju, profilaktisko darbību, pilnvērtīgu nozares administrēšanu un veicinātu sadarbību starp veselības aprūpes iestādēm un darba devējiem.

 
Atlases veids:Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
 
Atbalsta veids: Finansējums paredzēts veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences un prasmju līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības veicināšanai un iesaistīšanai tālāk izglītības programmās, kā arī veselības aprūpes reformas rezultātā atbrīvoto cilvēkresursu pārapmācībai. Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti pasākumi, kas vērsti uz administrēšanas un veselības aprūpes menedžmenta prasmju pilnveidošanu, profesionālo prasmju pilnveidošanu, ārstniecības personu pārapmācību atbilstoši Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu programmā un programmā „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” paredzētajam.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir atbildīga par to ārstniecības personu tālākizglītību (specializāciju un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu), kuras ieguvušas augstāko vai vidējo profesionālo medicīnisko izglītību, piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības partnerus (NVO, veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijas, izglītības iestādes utt.).
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas:  16 075 689 euro (tai skaitā virssaistības)
 
Kopējais finansējums: 16 075 969 euro (tai skaitā virssaistības)
 
Plānotie sasniedzamie aktivitātes iznākuma rādītāji: Atbalstīti 47 685  veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļi.
 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Jevgenijs Blaževičs, tālr. 67876046
Jevgenijs.Blaževics@vm.gov.lv
 
Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā
Sintija Germa,tālr. 26950266 
Sintija.Germa@cfla.gov.lv