Jūs atrodaties šeit: 2007. - 2013.GADS > ERAF > 3.1.5.1.1.apakšaktivitāte

3.1.5.1.1. apakšaktivitāte „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”

Mērķis: Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.
 
Atbalsta veids: Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana (veicinot ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanas koncentrēšanu vienā adresē) un prakšu infrastruktūras sakārtošana (atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi) saskaņā ar Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plānu 2005.–2010.gadam (Ministru kabineta 2005.gada 28.decembra rīkojums Nr.854) (turpmāk – Programmas ieviešanas plāns) un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu."
 
Atlases veids:  Atklāta projektu iesniegumu atlase.
 
Finansējuma saņēmēju loks: Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, saskaņā ar Programmas ieviešanas plāna 1.pielikumu.
 
Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: 450 000 euro
 
Kopējais finansējums: 5 947 437 euro
 
Plānotie sasniedzamie apakšaktivitātes uzraudzības rādītāji: Atbalstītas 65 ģimenes ārstu prakses 
 
  
Pirmās kārtas projektu pieņemšana
Otrās kārtas projektu pieņemšana
Trešās kārtas projektu pieņemšana
Ceturtās kārtas projektu pieņemšana 
06.10.2010 - 04.11.2010
16.11.2011 - 14.01.2012
18.10.2012 - 16.11.2012
23.04.2014 - 22.05.2014
Vērtēšanas kritēriji
Ministru kabineta noteikumi
2.pielikums- Infrastruktūras īpašnieka apliecinājums
3.pielikums – Vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma veidlapa

Tehniskā specifikācija datortehnikai

Tehniskā specifikācija biroja tehnikai

Aizpildītās veidlapas paraugs

Nacionālā veselības dienesta iepirkuma plāns

Plānojamās aprīkojumu un būvdarbu cenas
Prasības finansējuma saņēmējiem
Projektu iesniegšanas nosacījumi
Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika
Projektu iesniegumu aizpildīšanas metodika
 Palīgs grūtībās nonākuša uzņēmēja kritēriju pašpārbaudei pašpārbaude
Projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtība
Projektu vērtēšanas un apstiprināšanas laika grafiks 
Horizontālo prioritātāšu vadlīnijas
Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem vadlīnijas
Parauglīgumi ģimenes ārstu praksēm, kas patstāvīgi organizē iepirkumus prakšu uzlabošanai

tāmēšana

būvdarbu līgums

būvuzraudzības līgums 

Saprātīgās peļņas norma 2012.gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2013.gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2014. gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2015. gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2016. gadā peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2017. gadā

peļņas norma

Saprātīgās peļņas norma 2018.gadā  peļņas norma
Saprātīgās peļņas norma 2019.gadā peļņas norma
Metodisks materiāls finansējuma saņēmējiem par tirgus izpētes dokumentēšanu un iepirkumu procedūru izvēli metodiskais materiāls
Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Atbildīgā iestāde - Veselības ministrija
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 
 
Kontaktinformācija Veselības ministrijā
Dace Ozoliņa, tālr. 67876085
Dace.Ozolina@vm.gov.lv
 
Kontaktinformācija Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā
Airisa Budova, tālr. 26016726
Airisa.Budova@cfla.gov.lv